Vilkår ved leje af depotrum hos Box24-7

Afsnit 1
Lejer må kun opbevare ting i det lejede depot. 
Depotet må ikke indeholde brandfarligt eller eksplosivt gods, mad, planter, ildelugtende og let fordærvelige varer, ej helle dyr. 
Det er ikke tilladt at opbevarer tredjemands gods eller lade tredjemand benytte det lejede depot. Fremleje af depotet ikke er tilladt. 
Såfremt lejers gods forårsager skade på andre genstande eller bygninger er lejer erstatningsansvarlige over for udlejer. 
Lejer må ikke fortage ændringer af depotet.
Gangarealet skal altid være fremkommelige hvilket vil sige der ikke må efterlades noget. Efterlades der effekter på gangarealet fjernes dette uden ansvar og på lejers bekostning.
Udlejer er på ingen måder ansvarlig for de opbevarede ting ved eksempelvis vandskade, brandskade, tyveri o.lign. derfor er det alene lejers ansvar at have eventuelle forsikringer på plads. Lejer skal selv sørge for at afklare eventuelle forsikringspørgsmål med eget forsikringsselskab.

Afsnit 2: Betaling
Lejen betales månedsvis forud. Lejen forfalder til betaling hver den 1. i måneden. Der bliver som udgangspunkt ikke fremsendt lejeopkrævninger.
Lejer er forpligtet til at indbetale lejebeløbet ved forfald (hver den 1. i måneden). Manglende eller forsinket betaling vil medføre, at adgangen til det lejede depotrum bliver spærret og først åbnet igen ved betaling af det skyldige beløb plus evt. renter og gebyr. (Genaktivering af spærret dør medfører et gebyr på 250 kr.) Ved for sen betaling kan udlejer kræve morarente med 5 % af det skyldige beløb pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr. Såfremt det skyldige beløb overdrages til inkasso, er lejer forpligtet til at afholde alle omkostninger i forbindelse med dette.
Betaling kan ske via bankoverførsel, MobilePay eller kontant betaling.

Afsnit 3: Opsigelse
Opsigelsesvarslet af lejeaftalen fra lejers side sker pr. løbende måned + en måned skriftligt til udlejer. Udlejer kan opsige lejemålet med løbende måned + 3 måneder skriftligt til lejer.
Ved lejemålets ophør skal depotrummet afleveres ryddet og rengjort i samme stand som ved overtagelsen. Såfremt depotet på ophørstidspunktet ikke er i tilfredsstillende stand som beskrevet, er udlejer berettiget til at istandsætte depotet for lejers regning. Lejer er desuden forpligtet til at betale leje i istandsættelsesperioden. Såfremt lejer ikke senest kl. 12.00 på fraflytningsdagen har opfyldt denne forpligtelse er udlejer berettiget til at tømme og rengøre depotet for lejers regning. Lejer er forpligtet til at betale de afholdte udgifter i denne forbindelse, dog minimum 500,- kr. Udlejer vælger i hvilket omfang det efterladte skal bortskaffes. Er lejemålet ikke fraflyttet på aftalte fraflytningsdag, påhviler det lejer at betale udlejer for hele den kommende måned. Ved lejeperiodens ophør tilbageleveres nøglechip til adgangsdør til udlejer, hvorefter lejer får tilbagebetalt sit eventuelle depositum.

Afsnit 4: Adgang
Lejer har adgang til det lejede depotrum alle døgnets 24 timer via udleveret nøglebrik. Lejer har pligt til at sikre at alle yderdøre er forsvarligt aflåst når bygningen forlades. Er dørene ikke korrekt aflåst når bygningen forlades kan udlejer kræve et gebyr på 300 kr. for alarmudkald.  
Der må kun parkers ved rampen i forbindelse med af- og pålæsning. Øvrig parkering skal ske på Hovedgaden.

 

 

Afsnit 5: Misligholdelse
Er lejen forsinket mere end 10 dage, kan udlejer med 20 dages varsel opsige lejemålet. Såfremt lejemålet opsiges eller ophæves af udlejer, er lejer forpligtet til at betale leje indtil depotet er tømt, ryddet og rengjort samt afleveret ulåst. 
I tilfælde af lejers misligholdelse af lejeaftalen har udlejer tilbageholdelsesret i genstande, der på misligholdelsestidspunktet opbevares. Tilbageholdelsesretten udøves til sikkerhed for dækning af ethvert krav udlejer må have mod lejer, samt rimelige omkostninger som udlejer kan have i forbindelse med lejers misligholdelse. Effekter der opbevares i det lejede på tidspunkt for udlejers spærring af rummet, er overgivet til udlejer i håndpant til sikkerhed for ethvert krav udlejer måtte have mod lejer. 
Lejer meddeler Udlejer uigenkaldelig fuldmagt til bedst muligt at bortsælge de i depotets værende ting på tidspunktet for udlejers spærring af depotet. Et eventuelt beløb fra salget bruges til at dække ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer. 
Udlejers udøvelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagten er betinget af, at den skyldige leje på trods af skriftligt påkrav, ikke er indbetalt inden udløbet af den påkrævet fastsatte betalingsfrist, samt at udlejer efter betalingsfristens udløb med mindst 3 ugers forudgående varsel har givet lejer meddelelse om, at lejers effekter vil blive bortsolgt med mindre enhver forfalden ydelse i lejeforholdet er udlignet.

Afsnit 6: Øvrigt
Opbevaring i det lejede depot sker for lejers regning og risiko. Udlejer er ikke ansvarlig for, om lejer får tab, der måtte opstå som følge af, at lejers opbevarede genstande bliver beskadiget ved brand, tyveri, skadedyrsangreb, vandskade, hærværk m.v. 
Udlejer har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det, herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage, samt med henblik på udnyttelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagt ved lejers misligholdelse. Udlejer har ligeledes ret til adgang til det lejede efter 8 dages forudgående skriftligt varsel over for lejer med henblik på eftersyn, reparation, vedligeholdelse mv. af det lejede.
Ændringer i kontaktoplysninger, herunder adresseændringer, ændring af telefonnumre eller mailadresser skal straks meddeles til udlejer. Meddelelser, som udlejer sender til den seneste af lejers oplyste adresse, er altid bindende for lejer.
Ændringer i kontraktlige vilkår kan ske ved forudgående skriftligt varsel til lejer svarende til opsigelsesvarslet fra udlejers side.